OACSE
Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES QUI SOM?

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la següent informació:


CONDICIONS I TERMES D'ÚS DE www.OACSE.org

1. GENERALS

Amb caràcter general, l'usuari/a s'obliga al compliment de les presents condicions i termes d'ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el lloc web WWW.OACSE.ORG, de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els bens o drets de OACSE, de la resta d'usuaris/ies o en general de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això implique restricció alguna a l'obligació assumida per l'usuari/a amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'usuari/a s'obliga en la utilització de WWW.OACSE.ORG al següent:
L'OACSE podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Particulars que, si escau, s'incloguen, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en el lloc web amb la finalitat de que puguen ser conegudes pels Usuaris.

2. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

3. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT DE OACSE
OACSE no serà responsable:
OACSE
Aviso Legal

DATOS IDENTIFICATIVOS ¿QUIÉNES SOMOS?

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, ponemos en su conocimiento la siguiente información:


CONDICIONES Y TÉRMINOS DE USO DE www.OACSE.org

1. GENERALES

Con carácter general, el Usuario se obliga al cumplimiento de las presentes condiciones y términos de uso, y obrar siempre conforme a la ley, a las buenas costumbres y a las exigencias de la buena fe, empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio del que disfruta, absteniéndose de utilizar el sitio web WWW.OACSE.ORG, de cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento del mismo, los bienes o derechos de OACSE, del resto de Usuarios o en general de cualquier tercero.

En particular, y sin que ello implique restricción alguna a la obligación asumida por el Usuario con carácter general de conformidad con el apartado anterior, el Usuario se obliga, en la utilización de www.OACSE.org a lo siguiente:
OACSE podrá, en todo momento y sin previo aviso, modificar las presentes Condiciones Generales, así como las Condiciones Particulares que, en su caso, se incluyan, mediante la publicación de dichas modificaciones en el sitio web con el fin de que puedan ser conocidas por los Usuarios.

2. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

3. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE OACSE
OACSE no será responsable: