residència i centre de dia el collet

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA “"EL COLLET"”
PARTIDA COLLET 122
12580 BENICARLÓ
TEL 964 46 05 05

La Residència i centre de dia “"El collet"”, és un centre de convivència destinat a servir d'habitatge estable i comú, a persones amb discapacitat psíquica que no puguen satisfer les seues necessitats per altres mitjans; es tracta d'un lloc de residència i convivència estable, adreçat a persones amb discapacitat la problemàtica socio-familiar de les quals dificulta la seua integració i/o permanència en el seu domicili. Ofereix l'assistència completa de caràcter tutelar, en totes les activitats quotidianes i l'assistència bàsica sanitària, orientada a la màxima recuperació possible de les capacitats dels/les residents.

La capacitat màxima de la Residència és de 38 places i la del Centre de "El collet" és de 10 places.El Centre de Dia, integrat en la residència, és un centre destinat a l'organització de serveis específics de suport preventiu a persones amb discapacitat el qual ofereix recursos especialitzats i activitats rehabilitadoras, proporciona atenció assistencial i tractament integral amb la finalitat d'evitar i/o endarrerir l'internament; ofereix suport, diagnòstic i seguiment dels/les residents.

Prestacions de la Residència “El Collet”:

Serveis Opcionals:

Qualsevol altre servei no inclòs en els abans esmentats ( perruqueria, podologia, trasllat a centres hospitalaris i assistència perllongada a aquests, assistència sanitària i medicació fora del Règim de la Seguretat Social , cures especials en malaltia de llarga durada, etc.) que siga requerit, corre a compte del tutor/a del/la resident/a.