residència sant fracesc

RESIDÈNCIA “SANT FRANCESC”
CARRER DE SANT FRANCESC NÚM 94
12580 BENICARLÓ
TEL 964 46 22 74

La Residència “Sant Francesc” és un centre de convivència, destinat a servir d'habitatge estable i comú a persones discapacitades psíquiques autònomes que no poden satisfer les seves necessitats per altres mitjans. Oferix un lloc de residència i convivència als/les residents, la problemàtica sociofamiliar dels/les quals dificulta la seva permanència en el domicili familiar i/o independent, també oferix l'assistència completa de caràcter tutelar en totes les activitats de la vida diària i l'assistència sanitària bàsica, tot orientat a la màxima potenciació de les seves capacitats i integració familiar i social, l'entrenament de les habilitats bàsiques per a la vida autònoma i el foment d'habitatges alternatius als d'àmbit residencial. La Residència compta amb una capacitat màxima de 19 places.


Prestacions de la Residència “Sant Francesc”:

Serveis Opcionals:

Qualsevol altre servei no inclòs en els esmentats (perruqueria, podologia, telèfon, trasllat a centres hospitalaris i assistència perllongada en aquestos, assistència sanitària i medicació fora del Règim de la Seguretat Social, cures especials en malalties de llarga durada, etc.) corre a compte del resident o la seua família.